STARNUTIE A STAROBA

Zobraziť všetky

STARNUTIE A STAROBA

V súčasnosti žije na svete v porovnaní s minulosťou oveľa viac starých ľudí. Staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, čiže prirodzené obdobie života človeka. Každý jedinec starne inak. Pri starnutí môžeme u rôznych ľudí pozorovať individuálne rozdiely. Problematika starnutia je komplexná, má buď somatický (vrásky, šedivé vlasy), psychologický (väčšia apatia), či sociálny (domov dôchodcov) charakter.  Starobu, alebo neskorý dospelý vek, môžeme rozdeliť do troch období, a to na mladších starých od 65 do 74 rokov, stredne starých od 75 do 84 a starších starých od 85 rokov.  Staroba je vlastne konečnou etapou starnutia. Obdobie života nad 90 rokov sa nazýva dlhovekosť. Všetky etapy starnutia (psychické zmeny, somatické, sociologické) skúma veda, ktorá sa nazýva gerontológia.  Gerontologické ošetrovateľstvo je zamerané na starostlivosť o chorých ľudí. Pri práci so starými ľuďmi nestačia len základné poznatky a zručnosti z ošetrovateľskej starostlivosti; práca so starými ľuďmi si vyžaduje špeciálne školenia a neustále zdokonaľovanie sa v poznaní danej problematiky. Gerontológia sa tiež zaujíma o príčiny starnutia. Výsledky, ku ktorým dospela, sú však len čiastočné. Podľa slov gerontológov je starnutie priblížením sa k vyčerpaniu rezervnej kapacity. Diagnostikou a liečbou zdravotných problémov starých ľudí sa  zaoberá geriatria. Slovensko má vzdelávanie opatrovateľského a zdravotníckeho personálu na vysokej úrovni.

Každý človek starnutím a najmä v starobe prechádza rôznymi zmenami. Sú to napríklad anatomické zmeny, funkčné zmeny, zmeny telesných funkcií, telesnej teploty, zmeny v trávení i vylučovaní, zmeny v zmyslovom vnímaní a citlivosti, zmeny v sociálnom postavení, psychické zmeny, často aj zmena bývania a mnohé iné. S týmto všetkým sa musí človek vyrovnať a vytvoriť si napríklad nové, zdravšie stravovacie návyky, chodiť na prechádzky, ktoré sú zdraviu veľmi prospešné, a najmä sa neustále stretávať so svojimi blízkymi. O čo najväčšie pohodlie klienta sa dokáže výborne postarať aj skúsený opatrovateľ.

Registrácia