ČO VŠETKO SA OPATROVATEĽKA UČÍ NA KURZOCH

Zobraziť všetky

ČO VŠETKO SA OPATROVATEĽKA UČÍ NA KURZOCH

Na Slovensku, tak ako aj v ostatných členských štátoch Európskej únie, je možné získať opatrovateľské oprávnenie pomocou akreditovaného kurzu.

Cieľom je, aby opatrovateľ získal potrebné, a hlavne dostatočné poznatky z viacerých oblastí. Každá oblasť je špecifická a rovnako dôležitá.

Predstavme si bližšie jednotlivé oblasti. Z liečebno-preventívnej starostlivosti získa absolvent kurzov základné poznatky, ktoré bude ako opatrovateľ pri práci každodenne využívať. Veľmi dôležitá je oblasť zásad pri ošetrovaní chorých, starých alebo postihnutých ľudí. Každý typ opatrovania má svoje špecifiká a je potrebné sa s nimi teoreticky, ale aj prakticky oboznámiť. Je potrebné, aby sa opatrovateľ vedel orientovať v sociálno-právnej a etickej oblasti. Európska únia a jednotlivé členské štáty majú v tejto oblasti veľmi podobnú legislatívu, ale nájdu sa aj určité špecifiká. Právna zdatnosť v orientácii v aktuálnych predpisoch a legislatíve je preto na mieste. Etické správanie a prístup je jedným zo základných prvkov, ktorý netreba v príprave podceňovať, a tak sa etické hľadisko podrobnejšie preberá vzhľadom na opatrovateľskú službu. Ďalší blok výučby sa venuje správnej starostlivosti o starého a chorého človeka. Na záver sa testom overuje, či si uchádzač zapamätal všetky potrebné poznatky, s ktorými sa oboznámil počas kurzu.

Po predstavení hlavných okruhov kurzov názorne uvedieme časť obsahu jednotlivých okruhov.

Začína sa úvodom do opatrovateľstva a nasledujú tieto okruhy – okolie opatrovaného, pohodlie a pohyblivosť, pomoc pri udržiavaní hygieny tela, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení, pomoc pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov, pomoc pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu, pomoc opatrovanému pri chorobe, pomoc pri užívaní liekov, komunikácia/pomoc pri vyjadrovaní potrieb, rekreačné aktivity, etika a morálka v opatrovateľskej službe a mnoho ďalšieho.

Opatrovatelia sa vzdelávajú v kurze prostredníctvom prednášok, spolupráce, tréningov a inštruktáží. Ide o teóriu a jej následné aplikovanie do praxe, aby opatrovatelia získali aj plnohodnotnú prax. Cieľom vzdelávania je kvalitný opatrovateľ, ktorý napomáha k dôstojnému, kvalitnému a šťastnému životu osobám, ktoré pomoc opatrovateľa potrebujú.

Registrácia