O DEPRESII V STARŠOM VEKU

Zobraziť všetky

O DEPRESII V STARŠOM VEKU

Azda každý človek už zažil smútok alebo pochmúrnu náladu. Takéto stavy sú pomerne bežné, avšak môžu prejsť až do chorobného stavu zvaného depresia. Táto porucha môže mať rôzne formy – od spomínaného smútku až po plne rozvinuté vážne chorobné stavy. Depresia sa často spája so staršími ľuďmi, keďže jej príčinou bývajú odchod do dôchodku, smrť partnera alebo premiestnenie do inštitucionálnej starostlivosti, akou je napríklad domov dôchodcov.

Depresiu možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórii. Prvá je primárna alebo neorganická, kam patria napríklad afektívne psychózy alebo depresívne stavy hypochondrie. Druhou kategóriou je sekundárna depresia, ktorá vzniká v dôsledku iných ochorení, akými sú napríklad demencia, Parkinsonova choroba, mozgová príhoda, chronické zlyhanie srdca, akútny infarkt myokardu alebo ochorenia pohybového aparátu. Depresiu však môžu vyvolať aj niektoré lieky, ako sú hypotenzíva (diuretiká, hydralazín), psychofarmaká (meprobamat, haloperidol), antiparkinsoniká, steroidy a iné látky (opiáty, perorálne diabetiká). Je dobré poznať aj tieto záležitosti, pretože starší ľudia častokrát užívajú viacero liekov a strácajú vitalitu.

Typickými príznakmi depresie sú poruchy nálady (smútok, strata energie), poruchy obsahu myslenia (strata záujmov), zmena správania, zmeny telesných a vegetatívnych funkcií (insomnia, chudnutie alebo bulímia). Pre depresiu v starobe sú ešte typické somatické ťažkosti, Alzheimerova choroba či zvýšená samovražednosť. K rizikovým faktorom tiež patria opustenosť, chudoba, invalidita, alkoholizmus a psychiatrické ochorenia. K psychosociálnym faktorom patrí väzba na mužské pohlavie, osamelosť a sociálna izolácia, ako aj akútna strata blízkeho človeka. Za rizikové faktory zo somatických chorôb možno považovať poruchy pohybového aparátu, choroby srdca, sklerózu multiplex, nádory alebo choroby dýchacieho a tráviaceho systému.

Všetky spomínané príčiny a faktory pôsobiace na psychickú poruchu zvanú depresia je veľmi dôležité poznať z hľadiska starostlivosti o ľudí v staršom veku. Oboznámenie sa a správne pochopenie týchto faktorov môže značne ovplyvniť život každého seniora, či už žijúceho doma alebo v domove dôchodcov. To znamená, že prevencia uvedených faktorov a príčin depresie môže byť kľúčovým faktorom, vďaka ktorému budú mať ľudia v staršom veku väčšiu radosť zo života.

Registrácia