KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O GERIATRICKÉHO PACIENTA

Zobraziť všetky

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O GERIATRICKÉHO PACIENTA

Ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo patria medzi neustále sa rozvíjajúce vedné disciplíny. Ošetrovateľstvo a jeho činnosť zahŕňa obsahovo širokú škálu; preto bolo nevyhnutné rozčleniť ho. Jednou z jeho oblastí je oblasť geriatrie. Geriatrické ošetrovateľstvo môžeme definovať ako komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chorých seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku, najmä so špecifickými geriatrickými syndrómami a komplikáciami chorôb. Existuje ich veľa a vzájomne sa prelínajú, pričom uspokojenie jednej potreby napomáha procesu uspokojovania mnohých iných.

Odborný personál, resp. opatrovatelia a sestry, ktoré pracujú na pracoviskách s pacientmi v geriatrickom veku, by mali veľmi dobre poznať všetky podrobnosti a špecifiká, ktoré sa týkajú starostlivosti o seniorov.  Ošetrovateľstvo, ktoré je zamerané na starostlivosť o starých ľudí, si vyžaduje ako základné vedomosti z ošetrovateľstva, tak aj mnohé iné poznatky o rozličných potrebách populácie staršieho veku. Náuka o ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na starých ľudí sa nazýva gerontologické ošetrovateľstvo, a to sa zaoberá komplexným ošetrovaním starých ľudí, chorých i zdravých.

Ošetrovateľská starostlivosť predstavuje úplnú starostlivosť o seniora s jeho problémami v staršom veku. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je starého človeka čo najdlhšie udržať v pôvodnom prostredí a usilovať sa udržiavať najlepšiu kvalitu života čo najdlhšie.

Gerontologické ošetrovateľstvo môže znamenať pomoc pri zvládaní niektorých činností, ktoré pre starších ľudí už nie sú jednoduché. Takéto ošetrovateľstvo sa snaží rešpektovať zvláštnosti vo vyššom veku ako sú polymorbidita, zmenená symptomatológia a priebeh chorôb, sklon ku komplikáciám a adaptačnému zlyhaniu, rôzna reakcia na lieky, psychosociálne symptómy, biologický vek alebo geriatrické syndrómy. Ďalej geriatrické ošetrovateľstvo predstavuje čo najlepšie možné uspokojovanie potrieb seniorov.

Touto cestou sme vám aspoň z časti priblížili starostlivosť a základné údaje o tejto problematike.

Registrácia